• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  PATEE 2017-2019

  Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)

  PATEE eesmärgiks on majandusaktiivsuse sh. tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuses kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust. Tartu Ärinõuandla on koostanud Tartumaa tööhõivekava, mis keskendub kolmele olulisele teemade grupile: ettevõtete võimekuse kasvatamine ning maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine ja noorte ettevõtlikkuse edendamine.

  Ettevõtete võimekuse kasvatamine

  Tegevuste sihtrühmaks on Tartumaa tööstusvaldkondades tegutsevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, keda 2015. aasta seisuga oli Tartu maakonnas kokku ca 590, nendest umbes 230 asuvad linnalisest piirkonnast väljasool. Eesmärgiks Tartumaa tõõstusettevõtete tõusnud võimekus tänu suurenenud omavahelistele koostöösidemetele, rahvusvahelisele kontaktvõrgustikule, koostööle teadusasutuste, disainerite, IT-firmadega, tänu kompetentsi kasvule, sh suurenevad tootmise ja turunduse efektiivsus, ekspordimaht, töökohtade arv, maakondliku SKP osakaal riiklikus SKP.

  Programmi käigus toimuvad regulaarselt tegevused, mis viivad kokku tööstusvaldkondade ettevõtjaid üle terve maakonna ning ettevõtjaid teadusasustuste, disainerite, IT-firmadega. Tartumaa Ettevõtjatel tekib harjumus ja vajadus kokku saada.
  Korraldame 3 üritust koostöös ülikoolidega ettevõtete probleemidele teadusliku lahenduse leidmiseks, 3 koolitusprogrammi ettevõtjate spetsiifiliste kompetentside kasvatamiseks, 6 seminari/ töötuba, mis keskenduvad ettevõtete ühistele probleemidele/ väljakutsetele, 6 Eesti sisest õppereisi, 6 kontaktreisi välisturgudele. Lisaks korraldatud 6 sihtturuseminari, viidud läbi 3 maakondlikku ettevõtete tunnustamisüritust ning toimunud 24 regulaarset klubilist üritust Tartumaa tööstusettevõtete kokkutoomiseks.
  Võimekuse kasvatamise tegevustes osaleb kokkuvähemalt 200 Tartumaa ettevõtet, sh vähemasti 50% neist tegutsevad Tartumaa linnalisest piirkonnast väljaspool. Tegevustes osalenud ettevõtete käive kasvab teisel majandusaastal peale osalemist keskmiselt 4% baastasemest. Tegevustes osalenud ettevõtete juures on säilinud kõik töökohad võrdluses baasaastaga ning loodud kokku 30 uut töökohta. Ettevõtjatele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.

  Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine

  Välisettevõtted moodustavad vähemalt 59% Eesti koguekspordist, omavad 36% töötajatest, teostavad 34% teadus- ja arendustegevustest ja annavad 44% majanduse lisandväärtusest. Seega on välisettevõtted olulised majanduskasvu eestvedajad, eksportijad ja tööandjad.
  Projekti eesmärk on Tartumaale luua uusi töökohti, säilitada olemasolevaid, aidata kaasa ettevõtlusaktiivsuse kasvule ja elavdada maakonna majandust üldiselt. Seda tehakse läbi otseinvesteeringute juhtimise (business attraction management – BAM), mis hõlmab endas maakonna ettevõtluskeskkonna arendus- ja turundustegevusi.
  Otseinvesteeringute juhtimise tulemusena on Tartumaa potentsiaalsele investorile paremini nähtav, usaldusväärne, atraktiivne, innovaatiline ja heade võimalustega piirkond. Tartumaale on juurde tulnud teadmusmahukaid ettevõtteid ning olemasolevad välisosalusega ettevõtted on jäänud Tartumaale. Ettevõtetega on loodud usaldusväärse kontakt, mille tulemusena ollakse piirkonnale lojaalsed ning panustatakse piirkonna arengusse. Eelkõige keskendutakse tööstusettevõtetele, kes tegutsevad Tartumaa jaoks olulistes valdkondades (toit, puit, metall).

  Tartumaa noorte ettevõtlikkuse edendamine

  Eesmärgiks on ettevõtjaks saada soovivate koolinoorte osakaalu suurendamine ja ettevõtlusaktiivsuse kasv Tartumaal, ettevõtlussõbraliku ühiskonna arendamine. Ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine läbi erinevate noortele suunatud tegevuste. Maakonna noorte seas kitsaskohaks madal ettevõtlusaktiivsus ja ettevõtlikkusteadlikkus. Tartumaa koolides pakutavad tegevused on erineva tasemega ning ka hoiakud ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe suhtes on erinevad. Ka õpilasfirmade teke maakonnas on suhteliselt kaootiline. Tartumaal teostatakse noorte ettevõtlikkuse tõstmiseks ja ettevõtlusõppe aktiviseerimiseks
  palju üritusi, kuid enamus neist toimub maakonna keskuses Tartus. Linnalisest piirkonnast väljaspool toimub vähe noorte ettevõtlikkusele suunatud tegevusi ning noortel on keeruline jõuda maakonna keskuses toimuvatele seoses heade transpordiühenduste puudumisega. Antud projekti raames toetatakse linnalistest piirkondadest väljaspool asuvate noorte transporti erinevatele Tartu Ärinõuandla poolt korraldatud sündmustele, lisaks korraldatakse erinevaid ettevõtlikkusega seotud tegevusi oma kogukonnas kohapeal.

  Tartu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017- 2019 rahastab Euroopa Regionaalarengu programm ja Tartumaa Omavalitsuste Liit. Projekti “Ettevõtete võimekuse kasvatamine” kogumaksumuseks on 122 360,49 eurot. Projekti “Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine” kogumaksumuseks on 108 230 eurot.