Toetusvõimalused

Starditoetus

Sihtgrupp: alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv.

Starditoetuse peamised tingimused:

 • Toetust reguleeriv määrus asub siin.
 • Ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud.
 • Ettevõte peab olema äriregistrisse kantud äriühing.
 • Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega.
 • Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%.
 • Ettevõtte töötajate arv on väiksem kui 10.
 • Ettevõte ei ole eelnevalt saanud stardi- ja/või kasvutoetust.
 • Taotluse esitamisele eelneva majandusaasta müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot.
 • Suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb Tallinna linnas.
 • Suunatud töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb väljaspool Tallinna linna.
 • Juhul kui ettevõtte osanikud on eelnevalt Töötukassast toetust saanud, siis on Töötukassa alustava ettevõtja projekt edukalt lõpule viidud.
 • Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.
 • Ettevõtte müügitulu peab teisel majandusaastal pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu ulatuma 80 000 euroni.
 • Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta  – üks hiljemalt esimesel kuul pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu, teine  aasta pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu. Töötajale makstav brutopalk on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 01. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 protsenti (01.07.2018 610,50 eurot).

Taotleda ei saa järgmiste valdkondade ettevõtted (39.99 KB, PDF).
Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiad siit (65.75 KB, PDF).

Toetatavad tegevused:

 • Materiaalse põhivara soetamine. Materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema vähemalt 100 eurot ning kasutusiga vähemalt 3 aastat. Vara müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük.
 • Transport, seadistamine ja paigaldus. Toetusega soetatava materiaalse põhivaraga seotud transpordi, paigaldamise ja seadistamise kuludeks.
 • Turundus. Projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimiseks. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük. Ei saa toetada jooksvaid turunduskulusid.
 • Rakendustarkvara soetamine või arendamine.Põhitegevuseks vajaliku rakendustarkvara soetamiseks, juurutamiseks või arendamiseks (va kontoritarkvara). Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük.
 • Personalikulud. Töölepingu alusel töötavate isikute või juhatuse liikme puhul töövõtu- või käsunduslepingute alusel tekkiv tööjõukulu, maksimaalselt 50% taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest.

Starditoetuse taotlemisel on vajalik eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.
Täpsem info starditoetuse kohta on leitav siit.

Ettevõtluse alustamise toetus (Eesti Töötukassa)

Sihtgrupp: töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene

Töötukassa ettevõtlustoetuse peamised tingimused:

 • Taotleja on vähemalt 18-aastane ja läbinud ettevõtluskoolituse või tal on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.
 • Toetuse suurus on kuni 4474 eurot.
 • Eeldatakse vähemalt ühe töökoha loomist.
 • Toetuse saaja peab kuue kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest looma ettevõtte ja alustama äriplaanis kavandatud tegevusega.

Täpsem info Töötukassa ettevõtlustoetuse kohta on leitav siit.

Innovatsiooniosak (EAS)

Sihtgrupp: väike- või keskmise suurusega ettevõte, kel on vajadus koos ekspertidega välja töötada lahendus arengutakistusele.

Innovatsiooniosaku peamised tingimused:

 • Toetus on kuni 4000 eurot, omafinantseering vähemalt 20%.
 • Toetatakse ekspertuuringuid ning uute materjalide ja tehnoloogiate katsetusi jms.
 • Toetatakse teenuse ostu pädevatelt, meetmes lubatud teenusepakkujatelt.

Täpsem info innovatsiooniosaku kohta on leitav siit.

Loomemajanduse eksporditoetus (EAS)

Sihtgrupp: loomemajanduse valdkonnas tegutsev ettevõte

Loomemajanduse eksporditoetuse peamised tingimused:

 • Taotleja eelmise majandusaasta müügitulu loomemajanduse valdkonnast peab olema olnud vähemalt 50 000 eurot.
 • Toetus on kuni 50 000 eurot, omafinantseering vähemalt 30%.
 • Toetatakse ekspordi alustamisele ja arendamisele suunatud tegevusi.
 • Toetuse saanult eeldatakse eelseisval kolmel aastal müügitulu ja ekspordi müügitulu kasvu ning ekspordi müügitulu osakaalu jõudmist vähemalt 25%ni ettevõtte kogu müügitulust.

Täpsem info loomemajanduse eksporditoetuse kohta on leitav siit.

Leader ettevõtlustoetus (Tartumaa Arendusselts)

Sihtgrupp: Tartumaa maapiirkonnas ja ühtlasi Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas tegutsev mikroettevõte

Tartumaa Arendusseltsi Leader ettevõtlustoetuse peamised tingimused:

 • Toetatakse ettevõtjaid, kelle tegevusalaks on kas turism, kohaliku toidu töötlemine või kohalike loodusressursside äriline rakendamine.
 • Toetus on kuni 70 000 eurot, omafinantseering vähemalt 50%.
 • Toetatakse investeeringuid põhitegevuseks , sealhulgas masinate ja seadmete soetamist ning hoonete ehitamist ja renoveerimist.
 • Toetuse saanult eeldatakse töökohtade loomist või säilitamist ning müügitulu kasvu.

Täpsem info Tartumaa Arendusseltsi ettevõtlustoetuse kohta on leitav siit.

Stardilaen

Sihtgrupp: alustavad ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtted

Stardilaenu peamised tingimused:

 • Sobib investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks.
 • Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.
 • Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline.
 • Käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.

Täpsem info stardilaenu kohta on leitav siit.

Veel toetuste võimalusi

Euroopa Liidu struktuurifondide koduleht koondab kõiki EL-i struktuuritoetusi ning võimaldab igaühel otsida oma vajaduste ja võimalustega sobiva toetuse.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Toetused keskkonnakahjude minimeerimiseks ja keskkonnaseisundi parandamiseks. Vaata täpsemalt siit.

PRIA

Toetused põllumajanduse ja maaelu arendamiseks. Vaata täpsemalt siit.